Terug naar home

1. Definities

 • Actievoorwaarden: voorwaarden welke van toepassing zijn op een specifieke actie aanbieding.

 • Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 • Klant: de contractuele wederpartij van Coolblue Energie, zijnde een Wederverkoper, een Onderneming, of een Consument.

 • Laadabonnement: tussen Coolblue Energie en Klant overeengekomen abonnement voor de dienstverlening welke beschreven staat in de Overeenkomst.

 • Laadpashouder: de natuurlijke persoon aan wie Laadpas ter beschikking wordt gesteld. Indien Klant Laadpas zelf gebruikt dan is Klant tevens Laadpashouder.

 • Laadpas: de drager welke op grond van de Overeenkomst tussen Klant en Coolblue Energie aan Laadpashouder ter beschikking wordt gesteld en welke benodigd is voor verkrijgen van toegang tot en het gebruik van een Laadpunt. De drager registreert diverse gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 • Laadpunt: een Laadoplossing waarmee een elektrisch voertuig kan worden opgeladen en waarbij een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging kan worden gebruikt.

 • Onderneming: een (rechts)persoon die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en als zodanig deelneemt aan het handelsverkeer.

 • Overeenkomst: de overeenkomst die langs schriftelijke of elektronische weg tot stand komt doordat een aanvraagformulier op een juiste wijze is ingevuld of geoffreerde aanbieding is goedgekeurd door Klant en Coolblue Energie. Overeenkomst omvat tevens Raamovereenkomst.

 • Raamovereenkomst: de Overeenkomst welke tussen Klant en Coolblue Energie tot stand komt voor de afname van meerdere diensten.

 • Samenwerkende Laadexploitanten: aanbieders van Laadpunten waarmee Coolblue Energie een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, zodat de Laadpashouder middels Laadpas zijn elektrisch voertuig kan opladen bij Laadpunten van die

 • Laadexploitant. Op de datum van het opstellen van deze Productvoorwaarden zijn dat in ieder geval de Laadexploitanten die lid zijn van de branchevereniging eViolin (zie http://www.eviolin.nl/), in de toekomst kan dit echter veranderen.

 • Transacties: de registratie van de diensten die volgens Overeenkomst zijn afgenomen.

 • Wederverkoper: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft en geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel en de door Coolblue Energie geleverde producten en diensten niet voor eigen gebruik aanwendt, maar deze diensten, al dan niet gebundeld, aan haar klanten aanbiedt en ter beschikking stelt.

2. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

Coolblue Energie is een handelsnaam van de besloten vennootschap Servicehouse B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62009761, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort (www.servicehouse.nl).

Op grond van de met de Klant gesloten Overeenkomst verstrekt Coolblue Energie een Laadpas aan Klant of Laadpashouder. De Laadpashouder kan middels de Laadpas zijn elektrisch voertuig opladen bij Laadpunten. Coolblue Energie heeft geen invloed op het al dan niet beschikbaar en/of werkzaam zijn van Laadpunten. Coolblue Energie spant zich in voor Klant een zo goed mogelijk dekkend netwerk van Laadpunten in Europa beschikbaar te stellen via Samenwerkende Laadexploitanten.

Alle eventuele Offertes van Coolblue Energie zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding staat vermeld en deze termijn nog niet is verstreken. Door de ondertekening of schriftelijke aanvaarding van de Overeenkomst komt een Overeenkomst tussen Klant en Coolblue Energie tot stand.

De Klant staat ervoor in dat ondertekening van de Overeenkomst slechts plaatsvindt door een daartoe bevoegd persoon of personen.

Waar de Overeenkomst verplichtingen in het leven roept voor een Laadpashouder, zorgt de Klant die niet zelf tevens Laadpashouder is dat hij deze verplichtingen oplegt aan de Laadpashouder voor wie hij de Overeenkomst is aangegaan. Indien de Overeenkomst middels een specifieke actie aanbieding tot stand is gekomen zullen Actievoorwaarden prevaleren.

3. Verstrekking en gebruik Laadpas

Coolblue Energie verstrekt de Laadpas aan Klant. Klant is gerechtigd Laadpas aan de Laadpashouder ter beschikking te stellen. Klant blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Coolblue Energie voor het gebruik van Laadpas door Laadpashouder.

Laadpas en de daarop verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van Coolblue Energie . Coolblue Energie is gerechtigd om geactiveerde Laadpassen onmiddellijk te blokkeren en/of Laadabonnementen per direct te beëindigen indien:

 • Klant één van haar verplichtingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

 • Er sprake is van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatele stelling van Klant;

In het geval van verlies, diefstal of misbruik van Laadpas, dient Klant of Laadpashouder Coolblue Energie onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. Coolblue Energie zal de Laadpas vervolgens blokkeren. Klant is jegens Coolblue Energie aansprakelijk indien de Laadpashouder de Laadpas niet zorgvuldig heeft gebruikt of voldoende heeft beschermd tegen verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. Tot het moment van blokkering van Laadpas is Klant aansprakelijk.

Klant dient actuele, volledige en correcte (persoons)gegevens te verstrekken. Indien er wijzigingen zijn zal Klant deze onmiddellijk aan Klantenservice melden.

Klant of Laadpashouder zijn niet gerechtigd Laadpas aan derden over te dragen.

4. Uitvoering Laadabonnementen

Indien Klant kiest voor een Laadabonnement, vermeldt de Overeenkomst het Laadabonnement, abonnementskosten, tarieven en voorwaarden.

De volgende diensten zijn onderdeel van het Laadabonnement:

 • het registeren van afgenomen Transacties op Laadpas;
 • het administratief verwerken van Transacties;
 • het factureren van Transacties door Coolblue Energie aan de Klant;
 • het inzicht verschaffen in Transacties via een persoonlijke digitale omgeving;

Ten behoeve van bovenstaande diensten zal Coolblue Energie zorgdragen voor communicatie tussen de Laadpas en de verschillende Samenwerkende Laadexploitanten.

Sommige Samenwerkende Laadexploitanten brengen parkeerkosten of een boetetarief in rekening voor het bezet houden van een laadpunt. Dit berekent Coolblue Energie door aan Klant.

Tarieven kunnen afwijken bij semi-publieke laadpunten die meestal aan bedrijven zijn gekoppeld en om deze reden hun eigen tarieven hanteren.

In het buitenland worden de kosten van laadpaalexploitanten 1 op 1 doorbelast. Coolblue kan limieten per pas hanteren die het gebruik van de pas beperken in termen van een bedrag in Euro’s en aantal transacties. Limieten gelden voor een periode van 24 uren en 7 dagen voor een te autoriseren transactie. Coolblue Energie kan een voorschot per pas vragen aan Klanten. Bij verhoging van standaard limieten kan Coolblue Energie een borg vragen.

Wijzingen in het Abonnement Data gaan in per de eerste dag van de volgende maand en worden gepubliceerd op de website van Coolblue Energie.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden en abonnementskosten, tarieven en voorwaarden in de Overeenkomst gelden tevens ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Coolblue Energie is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en abonnementskosten, tarieven en voorwaarden in de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt. Klant geeft wijzigingen in het Laadabonnement minimaal 1 maand van tevoren door aan de Klantenservice. Wijzigingen in het Abonnement Data gaan in per de eerste dag van de volgende maand.

Eventuele wijzigingen in de uitvoering van het Laadabonnement kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

5. Looptijd, opzegging en boete

Indien Klant de Laadpas online activeert gaat het Laadabonnement op de dag van activatie in.

De looptijd van het Laadabonnement is bepaald in de Overeenkomst en wordt behoudens opzegging telkens stilzwijgend verlengd met periodes van één maand.

De opzegtermijn van het Laadabonnement betreft één maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en kan worden gestuurd naar Coolblue Energie.

Indien Klant het Laadabonnement tussentijds wenst op te zeggen, moet Klant daarvoor een boete betalen. De boete bedraagt de totaalsom van de resterende maandtermijnen van het Laadabonnement.

6. Klantenservice Coolblue Energie Laadoplossingen

Voor correspondentie, vragen en klachten dient Klant zich tot de Klantenservice Coolblue Energie te richten. De Klantenservice is bereikbaar per e-mail laadpalen@coolblue.nl en telefonisch 010-7421535 (lokaal tarief).

7. Ondersteuning bij vragen, storingen en problemen

Voor vragen, het verhelpen van storingen en/of het oplossen van problemen met betrekking tot de werking of gebruikmaking van het Laadabonnement, biedt Coolblue Energie, een of meer van de volgende mogelijkheden:

 • telefonische ondersteuning;
 • ondersteuning per e-mail;
 • online ondersteuning;

8. Facturatie en betaling

Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Indien Coolblue Energie de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Na het versturen van de aanmaning mag Coolblue Energie wettelijke rente in rekening brengen.

Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Klant.

9. Aansprakelijkheid Coolblue Energie

Coolblue Energie is niet aansprakelijk jegens Klant en Klant zal Coolblue Energie vrijwaren voor vorderingen ingesteld door Laadpashouder en andere derden voor gebreken in Laadpunten en/of niet beschikbaarheid van Laadpunten.

Coolblue Energie is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Klant lijdt als gevolg van storingen of beperkingen in het elektriciteitsnetwerk en/of in de toelevering van elektriciteit ten behoeve van Laadpunten en Klant zal Coolblue Energie in dit kader vrijwaren voor vorderingen ingesteld door Laadpashouder en andere derden.

Coolblue Energie is niet aansprakelijk jegens Klant en Klant zal Coolblue Energie vrijwaren voor vorderingen van Laadpashouder en andere derden ten aanzien van schade veroorzaakt door het gebruik of niet kunnen gebruiken van Laadpas.

10. Opschorting en beëindiging door Coolblue Energie

Coolblue Energie is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen en/of haar verplichtingen op te schorten na voorafgaande ingebrekestelling waarin een termijn van 14 kalenderdagen aan Klant is gegund om alsnog na te komen, tenzij een ingebrekestelling op grond van de wet niet is vereist, indien:

 • Klant één van haar verplichtingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • Coolblue Energie aan Klant verzocht heeft zekerheid te stellen en Klant hier niet aan voldoet.
 • Coolblue Energie is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11. Herroepingsrecht voor levering van het Laadabonnement (uitsluitend voor Consumenten)

Dit artikel is van toepassing op de Overeenkomst op afstand gesloten tussen een Consument (Klant) en Coolblue Energie.

Bij afsluiten van de Overeenkomst op afstand heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de Overeenkomst door of namens Klant.

Tijdens deze termijn zal Consument zorgvuldig omgaan met de Laadpas en de meegeleverde documentatie en de verpakking. Consument zal de Laadpas slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Laadpas wenst te behouden.

Gebruik en/of activatie van de Laadpas heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van de Laadpas waarmee het herroepingsrecht van Consument vervalt. Beschadiging van de Laadpas leidt tevens onherroepelijk tot van verval van het herroepingsrecht van Consument.

Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Laadpas met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Coolblue Energie retourneren, in overeenstemming met daartoe door Coolblue Energie verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Hiervoor dient Consument binnen de herroepingstermijn als vermeld in artikel 11.3 contact opnemen met Klantenservice.

Na ontvangst en controle van de retourzending zal Coolblue Energie, indien van toepassing, een door Consument betaald bedrag binnen 30 Werkdagen na het tijdstip van beëindiging door Consument, terugstorten.

12. Privacy

De verwerking van de persoonsgegevens door Coolblue Energie zal geschieden met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Coolblue Energie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van verwerking van de persoonsgegevens door eventueel door Coolblue Energie ingeschakelde Derde Partij. De wijze waarop Coolblue Energie met persoonsgegevens van Klant omgaat is beschreven in de privacy policy, die op de website is gepubliceerd.

Klant dient alle (bedrijfs)gegevens van Coolblue Energie en van door Coolblue Energie ingeschakelde Derde Partijen en de middels de Overeenkomst verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.

13. Toepasselijk Recht er Bevoegde Rechter

Op de Overeenkomst (inbegrepen deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst (inbegrepen deze Algemene Voorwaarden) zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Heeft dit je geholpen?

Optioneel
We gebruiken je feedback enkel om de website te verbeteren, we sturen je geen reactie.
Bedankt voor je feedback